سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1401، جلداول، شماره28

عنوان مقاله : پیش بینی سرسختی روانشناختی بر اساس سرمایه های روانشناختی و بهزیستی ذهنی کارکنان مرکز بهداشت در دوران پاندمی کووید 19
نویسندگان : مهسان فیضی ، توحید مرادی شیخ جان ، نرگس پورطالب
صفحات : 1_20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نمادپردازی در اشعار عاشورایی یزد
نویسندگان : مهدی صادقی
صفحات : 21_43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی ذهن آگاهی بر اساس سرسختی روانشناختی و انعطاف پذیری شناختی در دانشجویان
نویسندگان : زهرا رحیمی، دکتر توحید مرادی شیخ جان
صفحات : 44_59
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین خودکارآمدی زنان شاغل و هوش سازمانی مطالعه موردی: کارکنان زن شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
نویسندگان : آمنه ارزانی، یعقوب ارزانی، میترا زارع
صفحات : 60-75
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر حضور زنان در کمیته حسابرسی بر کیفیت و حق الزحمه حسابرسی (شواهد تجربی: بورس اوراق بهادار تهران)
نویسندگان : مارال برکچی زاده، دکتر رضا فلاح
صفحات : 76-96
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین ابعاد شخصیت، فراشناخت و ذهنآگاهی با سنجش وسوسه مصرف مواد بعد ازترک
نویسندگان : فضل اله میر دریکوند، هادی سارانی، مرتضی عسگری
صفحات : 97-110
دانلود اصل مقاله