سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1394، جلددوم، شماره1

عنوان مقاله : بررسی نقش آموزش و پرورش در مقابله با آسیب های رسانه های نوین
نویسندگان : محسن توده رنجبر، فاطمه عراقی
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه ی وضعیت اقتصادی-اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان شهرکرد
نویسندگان : محسن امیری دهکردی، طیبه شریفی، محمد قاسمی پیربلوطی
صفحات : 13-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر رضایت و وفاداری مشتری در خرید آنلاین با چشم انداز بازاریابی تجربی(مورد مطالعه: فروشگاه 5040)
نویسندگان : سمیرا سرلک
صفحات : 22-32
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر انگیزش شغلی (مطالعه موردی: کارکنان پیراپزشکی بیمارستان های تأمین اجتماعی تهران)
نویسندگان : عادل فروغی
صفحات : 33-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : الگوی سبک زندگی اسلامی در ارتباط با خویشاوندان (با تاکید بر آیات و روایات)
نویسندگان : رویا صفری
صفحات : 45-52
دانلود اصل مقاله