سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1399، جلداول، شماره 21

عنوان مقاله : مطالعه تطبیقی قضاوت شورایی ازمنظر فقه مذاهب اسلامی وحقوق ایران وافغانستان
نویسندگان : خان محمد رحمانی
صفحات : 1-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : حدود و اختیارات قاضی در تعیین مجازات های تعزیری در فقه مذاهب اسلامی و حقوق افغانستان
نویسندگان : هارون همراه
صفحات : 19-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر همکاری با موسسات آموزش عالی بر میزان موفقیت در عملکرد نوآورانه بنگاه ها
نویسندگان : رضا خان احمدلو، رضوان پورمنصوری
صفحات : 41-52
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تامین مالی داخلی و قابلیت سرمایه گذاری با تاکید بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : محبوبه تقی مومنی
صفحات : 53-63
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی عوامل موثر بر افزایش تعهد شغلی کارکنان آتش نشانی تبریز
نویسندگان : حسام الدین میرصمدی
صفحات : 64-78
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش آزادراه ها در سکونتگاههای منطقه از لحاظ تغییرات کالبدی ( مطالعه موردی: هشترود)
نویسندگان : ناصر قادری، مهدیه طاهونی
صفحات : 79-90
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مفهوم و مصداق آسیب‌های معنوی و روانی ناشی از جرم در حقوق ایران و حقوق تطبیقی
نویسندگان : غلامرضا محمد نسل، یاسمن خواجه‌نوری، مریم صادق نیا
صفحات : 91-104
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مبانی حضانت و سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در فقه و حقوق موضوعه ایران
نویسندگان : زهرا لامع، ریحانه جان نثاری
صفحات : 105-124
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی کاربرد دلالی (معنایی و ترجمه ای) تجدد و ثبوت در فعل و اسم فاعل در قرآن کریم (مطالعه موردی: بررسی کاربردهای اسم فاعل «یعذّب» در قرآن کريم)
نویسندگان : فلاح شوشتری مجلسی، علی سلیمی
صفحات : 125-138
دانلود اصل مقاله