سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1395، جلدسوم، شماره5

عنوان مقاله : بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و فرانسه
نویسندگان : قاسم خلیلی کالی، افشین محرابی کالی
صفحات : 1-11
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی علوم شناختی و نقشه برداری مغز و استثنایی بودن
نویسندگان : خدانظر رحمت زهی، نسترن شیرازی، خاطره شهنوازی، عاطفه سندک زهی، شیوا علمی مارندگان، زهرا جمشیدنیا
صفحات : 12-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : وضع الفاظ بر ذات معنا یا معنای مراد؟
نویسندگان : محمد کریمی
صفحات : 21-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش باورهای مذهبی در ترجمه های انگلیسی قرآن کریم (با بررسی آیات موردی در ترجمه های قرائی و الهلالی و محسن خان)
نویسندگان : سالار منافی اناری، علی ابراهیمی
صفحات : 31-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : درآمدی بر چالش های تغییر ساختار سازمانی با تمرکز بر چالش های مرتبط با منابع انسانی
نویسندگان : علی روستا کلیشمی، عباسعلی حاجی کریمی، سونا بایرام زاده
صفحات : 46-52
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تجلی قرآن در اشعار میررضی الدین آرتیمانی
نویسندگان : فاطمه مرادعلیوند
صفحات : 53-63
دانلود اصل مقاله