سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1394، جلددوم، شماره2

عنوان مقاله : بازکاوی اصل امتناع نتاقض در فلسفه ارسطو و هگل
نویسندگان : علی شکرخوار، اسماعیل بنی اردلان
صفحات : 1-7
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر هوش هیجانی بر مشتری گرایی (مورد مطالعه: شعب بانک تجارت استان خوزستان)
نویسندگان : شادان وهاب زاده، سید محمد نژادحسینی، رضا عربگری
صفحات : 8-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش مدیریت نو آوری خارجی در توسعه تلفن هوشمند
نویسندگان : رامین تفضیلی، امیر محقق زاده
صفحات : 15-23
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش اعتماد، تعهد در مدیریت
نویسندگان : زهرا حسن پور کنف گورابی
صفحات : 24-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مشارکت اولیاء در برنامه درسی
نویسندگان : جمیله فرهودی، مهنوش عابدینی
صفحات : 44-50
دانلود اصل مقاله