سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1394، جلددوم، شماره3

عنوان مقاله : دیدگاه عملکرد مدیریت آموزشی دراثربخشی و کارایی (رشدحرفه ای) سازمانی
نویسندگان : فرزان شعاع اردبیلی
صفحات : 118-133
دانلود اصل مقاله