سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1399 ، جلدسوم، شماره 19

عنوان مقاله : تعيينِ ظرفيت بهينه سیستم های تولید با استفاده از برنامه ريزيِ خطيِ فازي
نویسندگان : امامعلی ساعتی، حامد شاکریان، محمدنظیر پرویز
صفحات : 1-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بازخیزش کُرد در خاورمیانه ی در حال تغییر چنگیز گونش
نویسندگان : ناصح عظیمی
صفحات : 20-33
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي رابطه بین هوش و ساختار سازماني با مديريت دانش كاركنان (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 5 تهران)
نویسندگان : زهرا کماسی
صفحات : 34-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل درون سازمانی موثر بر سودآوری بانکهای خصوصی منتخب در ایران
نویسندگان : عبدالنظام جعفری
صفحات : 44-57
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش محبت به همسر در سبک زندگی اسلامی و تحکیم خانواده بر اساس رساله حقوق امام سجاد علیه السلام
نویسندگان : سید ضیاءالدین علیا نسب، حسین جلائی نوبری
صفحات : 58-67
دانلود اصل مقاله