سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1394، جلداول، شماره2

عنوان مقاله : بررسی مقایسه ای میزان رضایت بیماران بیمارستان آموزشی-درمانی پاستور بم قبل و بعد از طرح تحول نظام سلامت در سال 92و94
نویسندگان : محمدجواد اکبریان بافقی، کبری الهدادی خرم آباد، مریم میرزاده معمولاتی، پیمان امیدی مامو، نسرین جعفری
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیشگیری وضعی از نگاه حقوق اسلام و ایران
نویسندگان : عابدین دارابی عمارتی، سمیرا خسروی
صفحات : 11-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : چالشهای حقوقی حق اختراعات دارویی و دسترسی به سلامت با تأکید بر نقش سازمان تجارت جهانی
نویسندگان : حجت سید کابلی، زینب حق طلب
صفحات : 20-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش میانجی مهارت اجتماعی کارکنان در تاثیر پاداش مالی بر افزایش بهره وری کارکنان گمرک شهرستان بیله سوار
نویسندگان : رسول وظیفه، نیکنام نوبهار
صفحات : 31-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش توسعه منابع انسانی در کارایی و اثر بخشی فرایندهای سازمانی
نویسندگان : محسن آقا علی خانی
صفحات : 44-50
دانلود اصل مقاله