سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1397، جلد سوم، شماره 12

عنوان مقاله : مقایسه نگرش و جهت گیری مذهبی معتادان به مواد مخدر با افراد عادی
نویسندگان : زهرا علی بخشی - فاطمه بربصره
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین تاثیرعوامل موثر بر بهبود کارایی و اثربخشی نیروی انسانی در شرکت نفت شهرستان گچساران
نویسندگان : حسن سلطانی
صفحات : 10-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین نقش و جایگاه آموزش عالی در توسعه پایدار
نویسندگان : هوشنگ زمانی عظیم ـ فیروزه خزایی کوهپر
صفحات : 26-37
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نگاهی به اوضاع سیاسی و فرهنگی ایران در دوران فرمانروایی طولانی مدت شاهرخ تیموری
نویسندگان : مسعود محمدی
صفحات : 38-50
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عوامل ارتکابی جرائم خشن وراهکارهای پیشگیری آن
نویسندگان : عبدالرضا اصغری ، سمیرا سیدی2
صفحات : 51_68
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مکان یابی دفن پسماندهای روستایی با استفاده از روش AHP (مطالعه موردی: روستای نوده انقلاب خوشاب)
نویسندگان : محمد علی زنگنه اسدی، علی اکبر شایان یگانه،مجید ابراهیمی، علی شکاری بادی
صفحات : 69-86
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عوامل ارتکابی جرائم خشن وراهکارهای پیشگیری آن
نویسندگان : عبدالرضا اصغری، سمیرا سیدی
صفحات : 87-101
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : حیات طیبه و مبانی سبک زندگی قرآنی
نویسندگان : محسن عمیق
صفحات : 102-122
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی آسيبهای اجتماعی فضای مجازی در بين دانشجویان 69- دانشگاه علمی کاربردی شهرکرد در سال تحصيلی 69
نویسندگان : صدیقه رفیعی،مهشید سلیمانی
صفحات : 123-139
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و درمان بهزیستی ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
نویسندگان : شهناز پارسا
صفحات : 140_149
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر همگرایی درآمدی منطقه ای بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی ایران و کشورهای همسایه
نویسندگان : هاشم زارع، علیرضا عزیزی، حسن مقیمی اسفند آبادی
صفحات : 150-163
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه هوش هیجانی دبیران با میزان رضایتمندی شغلی در مدارس متوسطه دوره دوم منطقه 17 آموزش و پرورش
نویسندگان : بیوک تاجری، قربان فتحی اقدم
صفحات : 164-178
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر انواع حمایت تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی و قصد ترک تحصیل
نویسندگان : محمد تقی ابراهیمی ، مهدی نجاری
صفحات : 179-187
دانلود اصل مقاله