سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1397، جلد سوم، شماره 11

عنوان مقاله : مروری بر اهمیت پارادایم جدید خودمدیریتی
نویسندگان : نوروز ایزدپناه، مریم ملکی
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش سبک زندگی در نوع گروه مرجع دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه
نویسندگان : اردشیر آذرخش
صفحات : 9-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : آسیب شناسی خط مشی های فساد نظام اداری
نویسندگان : نوروز ایزدپناه، مسعود قاسمی
صفحات : 21-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی حمایت از حق اختراع بعنوان عامل تعیین کننده توسعه اقتصادی
نویسندگان : علی بزرگ پور
صفحات : 29-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و کژکاری جنسی با رضایت زناشویی در زنان
نویسندگان : قدسیه ابراهیم پور، معصومه صنعت پور
صفحات : 43-50
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل خانوادگی موثر بر رشد اجتماعي دانش آموزان دوره متوسطه استان کردستان
نویسندگان : کاظم حسنی
صفحات : 51-62
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي رابطه ساختار گورستان با شرايط اجتماعي-تاريخي: مطالعه موردي گورستان روستاي تپه ديبي
نویسندگان : يوسف غلامي سفر
صفحات : 62-76
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر استفاده از کارت هوشمند سلامت برمیزان بروز خطا های دارویی در بیمارستان های منتخب شهر تهران
نویسندگان : سید مجتبی حسینی ،صابره نصیری ،علی ماهر
صفحات : 77-87
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان فارابی شهر اصفهان در شش ماهه دوم سال 1396
نویسندگان : مجتبی علیزاده، مهدی محمدی
صفحات : 88-96
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي میانگین رضايت مراجعين از فرآیند دریافت و رسیدگی به شکایات در واحد رسيدگي به شكايات مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان در سال 1395
نویسندگان : کیومرث چلونگر، مهدی محمدی، سعید کریمی
صفحات : 97-105
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : محتشم کاشانی و پیوند دین با سیاست و اجتماع
نویسندگان : زینب باغبان زاده آرانی
صفحات : 106-112
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی عملکرد مدیریت روستایی در گسترش فضای کارآفرینی (مطالعه موردی دهستان موران)
نویسندگان : مرتضی نعمتی،محمد علی فیروزی،بدرالدین نواسری
صفحات : 113-133
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی وضعیت شاخص های برداشتی کارکنان بر اساس مدل EFQM
نویسندگان : محسن امینی، روشنک کاوسی خامنه2، زهرا عموئی طارمسری ، مسعود قدسی
صفحات : 134-147
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر بخشي درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد (ACT) بر سازگاری زناشویی و کاهش خشونت خانگی علیه زنان
نویسندگان : سحر علیقلی زاده مقدم، مهدی نعیم، علی رضایی شریف
صفحات : 148-158
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه ی گرایش های مذهبی با رضایت مندی زناشویی و تعهد در زنان متأهل
نویسندگان : آزاده عباسی راد ، پانته آ جهانگیر
صفحات : 159-167
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نشانگرهای اجتماعی- اقتصادی جرم: مطالعه موردی شهرستان مراغه- ایران
نویسندگان : مرضیه طاهری، تهمورث بشیریه، عزیز رضاپور، وحید علی پور، سعید باقری
صفحات : 168-180
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پبش بینی نیازهای بنیادین روانشناختی بر اساس سبکهای تفکر و کنترل عاطفی در زنان مطلقه
نویسندگان : فرزانه وطن خواه امجد، الهام شمسی زاده
صفحات : 181-197
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه ی تاب آوری تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم ابتدایی و متوسطه اوّل
نویسندگان : سروش نجف زاده، نرجس خاتون ذبیحی، علیرضا نجف زاده
صفحات : 198-203
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر بخشی آموزش مدیریت کار معلمی_ نقش مادر بر افزایش شادکامی معلمان زن ناحیه 2 شیراز
نویسندگان : سهراب صادقی ، فاطمه تیزمغز، صیاد منوچهری
صفحات : 204-213
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : دادستان و تحقیقات مقدماتی در لایحه
نویسندگان : سعید پزشکی زاده
صفحات : 215-221
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مدرسه راه حل مدار
نویسندگان : عباس مرزبان، هما وعده، بهنوش فروزش
صفحات : 222-234
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مبانی کاربردی حمل و نقل دریایی
نویسندگان : پانتا زهرابی، دکتر محسن عامری شهرابی
صفحات : 235-243
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : برخی عوامل مؤثر بر کودک آزاری از سوی والدین پدر (مطالعه موردی دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی ناحیه 2 قم)
نویسندگان : حمید جعفریان یسار، فرزانه جعفریان یسار
صفحات : 244-251
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین رابطه بین هوش عاطفی با سبک های رهبری رابطه مدار و وظیفه مدار مدیران سازمان های ورزشی
نویسندگان : سجاد پاشایی، وحید حافطی ،سجاد قدمی
صفحات : 252-260
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مروری بر نقش سامانه های خبره و هوش مصنوعی در حسابداری و امور مالی
نویسندگان : مهرداد فاخران اصفهانی، مهرداد پناهی درچه ای
صفحات : 261-277
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اصول طراحی منظر فضاهاي سبز(پارک‌ها) شهري
نویسندگان : فائقه سرحانی، سحر ململی نوترکی
صفحات : 278-293
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي رابطه بین تاب آوری و هوش معنوی با بهزیستی روان شناختی
نویسندگان : سوده حسین نژاد ، فاطمه نوربخش اميري
صفحات : ???_???
دانلود اصل مقاله