سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1396، جلداول، شماره7

عنوان مقاله : ارائه یک الگوی حاکمیت شرکتی مناسب برای نظام بانکداری ایران
نویسندگان : محمدرضا راضی
صفحات : 1-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عرفان و عقل
نویسندگان : غلامعلی ملول
صفحات : 17-33
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بحران مالی جهانی وچند پیشنهاد راهبردی
نویسندگان : محمدجواد ایروانی
صفحات : 34-47
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی مشتریان بانک صنعت ومعدن
نویسندگان : داود حسینی هاشم زاده
صفحات : 48-67
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تدوین استراتژی به روش چارچوب جامع تدوین استراتژی مطالعه موردی: شرکت سهند خودرو تبریز
نویسندگان : محمدتقی امینی، صمدخباز باویل
صفحات : 68-83
دانلود اصل مقاله