سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1395، جلددوم،شماره5

عنوان مقاله : خلاقیت، نوآوری و ایجاد فرصت کارآفرینی در محیط اسلامی
نویسندگان : فاطمه مصطفی زاده، علیرضا سلوکدار
صفحات : 1-11
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر انگيزش شغلي (مطالعه موردی: کارکنان پيراپزشکي بيمارستان هاي تأمين اجتماعي تهران)
نویسندگان : عادل فروغی
صفحات : 12-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : چالشهای حقوقی حق اختراعات دارویی و دسترسی به سلامت با تأکید بر نقش سازمان تجارت جهانی
نویسندگان : حجت سید کابلی ، زینب حق طلب
صفحات : 32-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش توسعه منابع انسانی در کارایی و اثربخشی فرایندهای سازمانی
نویسندگان : محسن آقاعلی خانی
صفحات : 44-55
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه ی وضعیت اقتصادی- اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان شهرکرد
نویسندگان : محسن امیری دهکردی، طیبه شریفی، محمد قاسمی پیربلوطی
صفحات : 56-70
دانلود اصل مقاله