سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1401، جلداول، شماره30

عنوان مقاله : مطالعه ادبیات نظری حسابرسی مالیاتی و ریسک مالیاتی در پژوهش های مالی
نویسندگان : مارال برکچی زاده، دکتر عشرت نظامپور
صفحات : 1-11
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : احکام معاطات ومفهوم بیع معاطاتی از دیدگاه فقیهان و نقد دیدگاه شهید ثانی
نویسندگان : مريم ذوالفقاري
صفحات : 22-34
دانلود اصل مقاله